راه یابی 2 فیلم از کردستان در جشنواره فیلم «کان» فیلادلفیا