بسترهای لازم برای اجرای انتخابات استانی مجلس فراهم نیست/آزمون و خطا به مصلحت کشور نیست