دادستان سابق آدانا: ترکيه دو هزار کاميون سلاح برای ...