برجسته کردن اشتراکات میان مذاهب، راهکار اتحاد جهان اسلام