نگاه مدیریت شهری در رباط کریم حمایت از تولید و صنعت است