پرستاران دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از وزیر بهداشت قدردانی کردند