بیک زاده: از زیر سرم به زمین رفتم/شب بازی تراکتور مسموم شدم