فلات ایران قلب فلزکاری کهن در آسیای میانه و باختری