استاندار اردبیل: گرفتار بیماری بروکراسی اداری هستیم