مضاعف شدن مشکلات خودروسازی با ورود به عرصه باشگاه‌داری