کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در لرستان تشکیل می شود