طرح محب با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در قروه برگزار شد