مسئولان فرهنگی اجازه هرزگی فرهنگی در دانشگاه را ندهند/ بیانیه و تجمع پاسخ دانشجویان ارزشی به ناهنجار