۶ لایحه موافقت نامه همکاری بین ایران و کشورهای دیگر تصویب شد