از سوی جنرال موتورز انجام شد؛ فراخوان بیش از نیم میلیون خودرو