آیا دلیل نقلی بر وجود ولایت فقیه داریم؟/ ماجرای زیبای جوانی که در نماز حضور قلب نداشت