ششمین سمینار تعامل اقوام، ادیان و مطبوعات آذربایجان غربی گشایش یافت