پایان حفاری چاه های باقی مانده بزرگترین فازپارس جنوبی تا دو ماه آینده