زیبا کلام: بازکردن گره هسته ای در راس برنامه دولت است