انتقاد معاون استاندار از کم کاری بهزیستی در نظارت بر مناسب سازی محیط