شانس مهرام روی کاغذ زیاد است، اما ما هم در خانه ناامید نیستیم