جلسه جامعه روحانیت به دلیل درگذشت برادر آیت‌الله موحدی‌کرمانی تشکیل نشد