رئیس سازمان بورس: عطف به ماسبق شدن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها منتفی شد