یادداشت تفاهم استفاده مشترک از دروازه‌های مرز زمینی رازی و کاپیکوی میان ایران و ترکیه تصویب شد