توقیف 800خودرو در اهواز به علت انجام حرکات خطرآفرین/برخورد جدی پلیس با خودروهای لوکسی که امنیت روانی م