حضور مکرر یک مدیر کل در شهرستانهای هدف/ استفاده از سمت های دولتی برای حضور در مجلس