افزایش نارضایتی مردم از وضعیت نان/ چرا دولت زمانی که بورس حبابی بود، دخالت نکرد/ شایعه برکناری رئیس س