در حکم اعدام شیخ نمر باید تجدید نظر شود/کجای دنیا دیده شده که مدعی و قاضی یک نفر باشد