ورزشکاران با رعایت اخلاق حرفه ای، روحیه پهلوانی را زنده نگه دارند