تابش: پیشرفت های استان یزد مرهون زحمات دولت مردان است