یک مسوول :تجهیز چاه های کشاورزی به کنتور هوشمند الزامی است