تصویب 6 لایحه موافقتنامه بین ایران و کنیا، اوگاندا، کویت، ویتنام و ترکیه