کمالوندی: آمانو تفسیر خود را از پروتکل الحاقی ارائه داده است