مصاف انتخابی آزاد و فرنگی‌کاران جوان برگزار می‌شود