گوسفندان رها شده در مرز حامل مواد مخدر/ کاهش تشدید مجازات، امنیت را به خطر می‌اندازد