۱۲۰۰ کارگر مس کرمان پس از یک روز اعتصاب به کار بازگشتند