محمدزاده: سرخابی ها در دیدار شهرآورد فقط به مسائل اصلی و فنی بپردازند