قهرمانان واقعی آنهایی هستند که جان‌شان را کف‌ دست‌شان می‌گیرند، نه فوتبالیست‌ها