نشست علمی تحول در علوم انسانی در نمایشگاه کتاب برگزار شد