روایت‌عضوتیم‌مذاکره‌کننده از روز نخست‌مذاکرات وین؛ از دشواری تا بایرن و بارسلونا