خبر اینستاگرامی احمدی نژاد: جشن مبعث در مسجد جامع افسریه