تعاون موجبات هم افزايی در حركت اقتصادی را ايجاد می كند