خاطره‌ای جالب از پروین برای بردن دربی/ برانکو به جوانان بها دهد