تصویب شش موافقتنامه و یادداشت تفاهمنامه بین ایران و چند کشور