کنفرانس ملی، دانشجویی «جامعه‌شناسی توسعه» در دانشگاه فردوسی برگزار شد