بسیاری از پزشکان معتبر بر کیفیت داروی ایرانی صحه می‌گذارند