سطح کشت چغندر قند ریشه ای در استان اردبیل افزایش یافت