بازدید مقام معظم رهبری ، به نمایشگاه خیر و برکت می‌دهد