وجود 6ذخیره‌گاه جنگلی برای حفاظت از بلوط و ارس در سمنان