صدور پروانه برای حقابه بران آب سطحی تنظیم نشده در خراسان شمالی